18 Nisan 2014 Cuma

ORGANİZASYON GÜVENLİĞİ SORU VE CEVAPLARI 4. SINIF 2013-2014 ara sinav


4. SINIF ORGANİZASYON GÜVENLİĞİ SORU VE CEVAPLARI
4. SINIF ORGANİZASYON GÜVENLİĞİ SORU VE CEVAPLARI
---------------------------------------------------
1 ) I- Mabetler
II-Kamu hizmeti görülen bina ve tesisler
III-Hastane Ve okul önleri
IV- Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzakliktaki alanlar
V- şehir iclerindeki ana caddeler
Yukandakilerder; hangileri Toplanti ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre toplanti ve gösteri yürüyüşlerinin yapilamayacagi yerlerdendir
CEVAP = ( I ,II ve IV )
2 ) I- Güçlü devletlerde, devlet bütün yönleriyle topluma egemen olmayi amaçlar.
II. Güçlü devletlerde, kamu görevlileri sadece devletin cikarlarına önem verip bu cikarları korurlar.
III. Güçlü devletlerin, çok büyük bir hükümete ,diğer deyişle yönetime sahip olmaları gerekir.
IV. Güçlü devletler. kamu faaliyetlerinden herkesin Kabul edeceği bir meşruieti iceren geleneğe dayanırlar.
V. Güçlü devletlerde. sosyal gruplar karar sürecinde daha fazla role sahiptirler.
güçlü devletler ile ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dogrudur?
CEVAP = ( I , ve IV )
3 ) I. Dokunulamazlık hissi
II. Grubun sürekli olacağı düşüncesi
III. sorgulan(a)mayan güven
IV. Grup dışı olanlanların sterotiplestirilmesi
V. Grup ici catişmaların olmaması
Yukandakilerden hangisi veya hangiIeri Irving Janis'in grup
düşüncesiyle ilgili ortaya koyduğu sekiz önemli kriterler arasında yer alır
CEVAP = ( I , III, ve IV )
4 ) Toplumsal olayların hazırlık ve olgunlasma savhasına tesir eden önemli faktörlerden biri olan önderlik ile ilgili aşağidakileden hangisi yanlıştır?
=önderin sahip olduğu özellikler veya yetenekler doğuştan kendisinde mevcut olmalıdır.
=Önderin önceden planlanıp organize edildikleri gibi bazen topluluk arasında öne çıkar, tipleri de bulunmaktadır.
=toplumsal olaylarda önderler daha çok topluluğu provoke eder genç ve kolay etkilenen kişileri etkileyerek olayların içine itmeye çalışır.
=Yönetme duygusuna sahip olan insanların hepsinin önder olması mümkün değildir.
=Önderin meşhur veya çok iyi tanır biri olması şart değildir.
CEVAP = önderin sahip olduğu özellikler veya yetenekler doğuştan kendisinde mevcut olmalıdır.
5 ) I- Toplantının yapilacağı mahallin en büyük mülki idare amirliğine, toplantıdan en az 24 saat önce bildırimde bulunulması gerekir
Il -Yabancılardan 2911 sayılı Kanun'a göre toplantı ve gosten yürüyüşü düzenlemeleri, Dışişleri Bakanlığının iznine bağlıdır
IlI –herkes önceden izin almaksızın 2911 sayılı Kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunlann suç saymadığı beli araçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir,
IV. Açık yerlerdeki toplantılar ve yürüyüşler güneşin batışından bır saat önceye, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 23 00 kadar sürebilır
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkındaki düzenlemeleri ile ilgili Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
CEVAP = ( III, ve IV )
6 ) Aşağıdakilerden hangisi saltanat yönetiminin sembolik olduğu. ülkenin. halkın temsilcisi olan kişiler tarafından yönetildiği devletlerden biri değildir?
İtalya
Belçika
İngiltere
Danimarka
Hollanda
CEVAP = İtalya
7 ) Grev, İle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
=herhangi bir siyasi partiyi destekleme, yıpratma veya hükümeti protesto gibi amaçlarla yapılan grevler, siyasi amaçlı grevlerdir ve kanunsuzdur
=Dayanışma grevi, kanunsuz bir grevdir.
=Devletin ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne milli egemenliğe cumhuriyete milli güvenliğe aykırı amaçlı grev yapılamaz
=İş yerinde ve iş yerinin çevresinde grevciler veya grev gözcülen için işçi sendikası tarafından kulübe, çadır gibi barınma vasitalan kurulamaz
=Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işcilerin çalışmaları, işveren tarafından engellenemez
CEVAP = Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işcilerin çalışmaları, işveren tarafından engellenemez
8 ) Aşağıdakilerden hangisi yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin genel özelliklerinden biri değildir?
=Bu tür eylemlerde kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtıcı hareket ve fiziki saldırı riski yüksektir.
=Bu tür eylemler yasa dışı olmalarına rağmen bildirimli toplanma niteliğindedir
=Yasa dışı toplanmalar planlı ve önceden hazırlığı yapılan faaliyetlerdir.
=Yasa dışı toplanmalar bazen açlık grevi veya alternatif eylemler şeklinde organize edilebilir.
=Yasa dişi toplantılarda suç unsuru materyal bulunma ihtimali vardır.
CEVAP = Bu tür eylemler yasa dışı olmalarına rağmen bildirimli toplanma niteliğindedir
9 ) I. Kamu düzenini sağlama
Il. Kamu yararı sağlama
III. Kamu güvenliğini sağlama
IV Suçluların cezalandırılması
V. Yasama görevinin, gereğine uygun olarak yerine getirilmesi
VI. Kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması
Yukandakilerden hangileri Anayasa'nın 26. maddesine göre Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyetlinin sınırlandınlmasının amaçlanndan değildir?
CEVAP = (II VE V)
Il. Kamu yararı sağlama - V. Yasama görevinin, gereğine uygun olarak yerine getirilmesi
10 Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara temel teşkil edecek kavramlardan biri değildir?
= Devlet
= Sivil toplum
=Hukuk üstünlüğü
=Kamu düzeni
= İş yeri ahlaki
CEVAP = İş yeri ahlaki
11 ) I. Modernleşmenin dayandığı iki temel olgudan biri milliyetçiliktir.
Il. Batı dünyası. modernleşme sürecini müdahaleyle yaşamıştır.
III. Max Weber. modemleşmenin tohumlarını atan düşünürlerden biridir.
IV. Aslında modernleşme Batı dünyasının yaşadığı bir değişim sürecidir.
Modemleşme ile İlgili yukandakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
CEVAP = ( II ve III )
12 ) Toplanma özgürlüğü, ilk kez aşağıdaki uluslararası belgelerin hangisinde yer almıştır?
=Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Raporu
=İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
=Medeni ve Siyasi Haklar Waslararası Sözleşmesi
=Avrupa İnsan Haklar, sözleşmesi
=Birleşmiş Milletler Antlaşması
CEVAP = İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
13 ) Aşağıdakilerden hangisinde toplumsal olayların sınıflandınlması doğru bir sıralamayla verilmiştir? =Ani gelişen toplumsal olaylar — Yasa dışı ve bildirimsiz toplanmalar — Siyasi toplanmalar
= Planlı toplumsal olaylar — Siyasi toplanmalar — Bildirimli toplanmalar
=Planlı toplanmalar — Bildirimli toplanmalar — Siyasi olmayan toplanmalar
=Yasa dışı ve bildirimsiz toplanmalar — Planlı toplumsal olaylar — Siyasi toplanmalar
=Ani gelişen toplumsal olaylar — Bildirimli toplanmalar — Siyasi toplanmalar
CEVAP = Planlı toplumsal olaylar — Siyasi toplanmalar — Bildirimli toplanmalar
14 ) Toplantı hürriyetinin temelini oluşturan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Haberleşme hürriyeti
Basın hürriyeti
Düşünce hürriyeti
Hak arama hürriyeti
Dernek kurma hürriyeti
CEVAP = Düşünce hürriyeti
15 ) Aşağıdakilerden hangisi ani gelişen toplumsal olaylarda topluluğun yönetilmesinde güvenlik amirinde 0lması gereken temel özelliklerden biri değildir?
= Ani tepki verebilmeli
=Etkili iletişim becerisine sahip olmalı
=Kolektif aklı kullanmalı
=Yeterli bilgiye sahip olmalı
=Analiz yeteneğine sahip olmalı
CEVAP = Ani tepki verebilmeli
16 ) I. Sınırlamalar ancak tüzükle yapılabilir
Il. Genel ahlakın korunması amacıyla sınırlama yapılabilir.
III. Karmu yararının korunması amacıyla sınırlama yapılabilir.
IV. Suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla sınırlama yapılabilir.
V. Başkalarının hak ve özgürluklerinin korunması amacıyla sınırlama yapılabilir
Anayasa'da düzenleniş şekline göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının sınırlandınlması ile ilgili yukandaki ifadelerder hangisi veya hangileri doğrudur?
CEVAP = ( II , IV ve V )
17 ) Postmodern devlet, aşağıdaki gelişimlerden hangisini ifade etmek için kullanılmaktadır? =Geleneksel devletlerin yeniden güç kazanmaya başlamasını
=Avrupa Birliği gibi yeni ulus üstü oluşumların ulus devletin sonunu getirmesini
=Rönesans hareketleriyle ulus devletleriı ortaya çıkışını
=Modern yapıda insanların. yönetici iktidarı kendi içlerinden çıkmış olarak görmelerini
=Modern devletlerde geleneksel yapıdan farklı olarak laiklik anlayışının getirilmesini
CEVAP = Avrupa Birliği gibi yeni ulus üstü oluşumların ulus devletin sonunu getirmesini
18 ) anayasadaki duzenlenış Şekline göre aşağıdakı hallerden hangisi nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı sınırlandırılamaz.
=Başkalarının hak ve ozgurluklerinin korunması
=Milli güvenlik
=Genel ark;kın korunması
=Suç IŞ:enmesinın onlenmesı
=Kamu yararı
CEVAP = Kamu yararı
19 ) AŞağıdakilerden hangisi Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu raporunda belirtilen barışçıl toplanma özgürlüğü ilkelerinden biri değildir?
=Amaca uygunluk
=ölçülülük
=Ayrım gözetmeme
=Toplantıların yapılması lehine karine
= Kanunilik
CEVAP = Amaca uygunluk
20) Asağıdakilerden hangisi genel kolluk kuvvetlerinin sportif faaliyetlerde alması gereken tedbirlerden biri değildir?
=Musabaka için saha içerisinde alınacak tedbirlerin resen kararlaştırılması
=Rakı ev sahibi takımlann seyircileri arasında güvenlik Zinciri oluşturulması
=Müsabaka ıle ilgili plan ve görev bölümü yapılması
=müsabakaların dağılması öncesinde hakemlere ve oyunculara yapılacak saldırılara karşı tedbirler alınması
=müsabaka yerine gidilecek yollar üzerinde ve çevrede devriye ve nokta görevleri oluşturulması
CEVAP = Musabaka için saha içerisinde alınacak tedbirlerin resen kararlaştırılması

27 Ekim 2013 Pazar

POLİTAM 4. SINIF 2. DÖNEM DERS ÖZETLERİ VE SINAV SORULARI

POLİTAM 4 SINIF 1 DÖNEM DERSLERİ

16 Nisan 2013 Salı

Kriminoloji ARA SINAV 16-04-2013 4 sınıfKriminoloji
1-Çoğu suçlunun mantıklı ve özgür iradesi doğrultusunda karar verme kabiliyetine sahip olmaması nedeniyle cezalandırılmayabileceği aşağıdakilerden hangisine ait bir görüştür.
Cevap :Neo Kalsik Eko ( Ünite 1/7)