15 Haziran 2012 Cuma

ANAYASA HUKUKU SINAV SORULARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
GÜVENLİK BİLİMLERİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
FİNAL SINAVI (Bahar Dönemi)

1. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anayasa hükümlerinin ötesinde, siyasi iktidarın kullanımına ilişkin kurallar bütününü anlatmaktadır?
A) Maddi anayasa
B) Şeklî anayasa
C) Çerçeve anayasa
D) Katı anayasa
E) Detaylı anayasa

2. Aşağıdakilerden hangisi "iktidar haritası"nın çizilmesini ya da değiştirilmesini ifade eder?
A) Kurulmuş iktidar
B) Ataerkil iktidar
C) Siyasi iktidar
D) Kurucu iktidar
E) Sosyal iktidar

3. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel unsurlarından biri değildir?
A) Düzenli seçimler
B) İnsan hakları
C) Sınırsız iktidar
D) Özgür seçimler
E) Çok partili siyasal hayat

4. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda belirtilen milletvekili seçilebilme şartlarından biri değildir?
A) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak
B) Zimmet suçundan hüküm giymemiş olmak
C) En az ilkokul mezunu olmak
D) Türk vatandaşı olmak
E) Hacir altında olmak

5. Siyasi partilerin organları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Büyük kongre sadece seçilmiş üyelerden oluşur.
B) Genel başkanı seçmek büyük kongrenin yetkisindedir.
C) Merkez disiplin kurulunun üye sayısı en fazla yedi olmalıdır.
D) Merkez karar ve yönetim organlarının üyelerini genel başkan seçer.
E) Büyük kongre, siyasi partilerin ikincil organlarından biridir.

6. Parlamenter Hükûmet Sistemi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yasama ve yürütme organları arasında iş birliği ve etkileşim mekanizmalarının olduğu bir sistemdir.
B) Organik bakımdan yürütme organı, yasama organının içindeki çoğunluktan çıkar.
C) Kanunlar daha çok hükûmet tasarısı şeklinde parlamentoya gelir ve burada kabul edilir.
D) Tarihte ilk kez İsviçre’de ortaya çıkmış ve oradan Kıta Avrupası’na yayılmıştır.
E) Yürütme organı iki başlı olup bunlardan biri sorumlu kanadı, diğeri sorumsuz kanadı oluşturur.

7. Cumhuriyet sonrası Türk anayasal gelişmeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Cumhuriyet rejimine 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile geçilmiştir.
B) 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, çok partili siyasal yaşamı yasaklayan hiçbir hüküm içermemektedir.
C) 1961 ve 1982 Anayasaları askerî darbeler sonrasında yapılmıştır.
D) 1961 Anayasası TBMM’yi tek temsilî organ olmaktan çıkarmıştır.
E) 1982 Anayasası’nda yürütme organının güçlendirilmesi, onun tepkisel olma niteliği ile ilgilidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer alan hak arama yollarından biri değildir?
A) Dilekçe hakkı
B) İhkak-ı hak
C) Yargı makamlarına başvurma
D) İdari başvuru
E) Kamu denetçisine başvurma

9. Temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kişinin devlet tarafından dokunulamayacak ve aşılamayacak özel alanının sınırlarını çizen haklara "olumsuz ya da negatif statü hakları" denir.
B) Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı ve düşünce özgürlüğü gibi haklar olumlu ya da pozitif statü haklarındandır.
C) Aktif statü hakları, kişilerin siyasi iktidarın kullanılmasına katılmasını ve siyasal karar alma mekanizmalarına etki etmesini sağlar.
D) Negatif statü haklarında, devletin bu haklara karışmaması esas iken; pozitif statü haklarında devletin bazı olumlu edimlerde bulunması gerekir.
E) 1961 Anayasası’ndan itibaren Türkiye’de Jellinek’in temel hak ve özgürlükler sınıflandırması tercih edilmiştir.

10. Ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sened-i İttifak’ta fukara ve reayanın korunması ve onlara zulmedilmemesi ile ilgili hükümler olmakla birlikte bunların uygulanmasını sağlayacak mekanizmalar öngörülmemiştir.
B) Tanzimat Fermanı’nda, devlet yönetimine ilişkin bir kısım ilkelerin yanında kişi dokunulmazlığı, can, mal ve ırz güvenliği ile suç ve cezaların kanuniliği gibi insan haklarına ilişkin ilkelere de yer verilmiştir.
C) İlk olarak Islahat Fermanı’nda temel hak ve ödevler bakımından Müslüman olanlarla olmayanlar arasında eşitsizlikleri gidermeye yönelik hükümlere yer verilmiştir.
D) 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda bütün temel hak ve özgürlükler ayrıntılı düzenlenerek bunların korunması için etkili mekanizmalara yer verilmiştir.
E) 1876 Kanun-u Esasi’de kişi hürriyeti ve güvenliği, ibadet hürriyeti, basın hürriyeti ve şirket kurma hakkına ilişkin hükümler bulunmaktadır.

11. 1982 Anayasası’nda temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Sınırlandırma; kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerle yapılabilir.
B) Sınırlandırma ancak Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak yapılabilir.
C) Anayasa’nın ilk hâlinde sınırlandırmada hakkın özüne dokunma yasağı bulunmaktadır.
D) Bir hakka getirilen sınırlama o hakkın kullanımını olanaksızlaştırıyorsa ölçülülük ilkesine uyulmuş demektir.
E) Temel hak ve özgürlüklerin Anayasa’nın ruhuna uygun olarak sınırlandırılması zorunlu değildir.

12. 1982 Anayasası’nda düzenlenen çekirdek alana dokunma yasağı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına dokunulamaz.
B) Kimsenin maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulamaz, işkence yasaktır.
C) Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz.
D) Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz, masumiyet karinesi esastır.
E) Bir kişinin işlediği fiil sonradan kanunla suç kapsamına alınmışsa, kişi bu fiilinden dolayı cezalandırılabilir.

13. "Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler" ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılmasında, devletin müdahalesine en açık alan budur.
B) Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler, “isteme hakları” olarak da nitelendirilmektedir.
C) Kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı ve mülkiyet hakkı bu kategoriye girer.
D) Anayasalarda, sosyal devlet ilkesinin gelişmesi ile birlikte yer almaya başlamıştır.
E) 1982 Anayasası’nın ikinci kısım, üçüncü bölümünde düzenlenmiştir.

14. Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerdendir?
A) Sosyal güvenlik hakkı
B) Çalışma hakkı ve ödevi
C) Sendika kurma hakkı
D) Kamu hizmetine girme hakkı
E) Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı

15. Yasama bağışıklıkları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarihsel geçmişi yüzyıllar öncesine gider ve Batı demokrasilerinde de bulunur.
B) Parlamento üyelerinin parlamento çalışmalarında özgür olmalarını sağlar.
C) Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı olmak üzere iki türü vardır.
D) 1982 Anayasası’nda “Yasama Dokunulmazlığı” başlığı altında düzenlenmiştir.
E) Yasama sorumsuzluğu nispi, yasama dokunulmazlığı ise mutlaktır.

16. TBMM’nin çalışması, toplanması ve karar alması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Her yıl Ekim ayının ilk günü, çağrısız olarak kendiliğinden toplanır.
B) Her yasama yılında en fazla 4 ay tatil yapabilir.
C) Üye tam sayısının en az dörtte biri ile toplanır.
D) Bütün kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır.
E) Oylamaların gizli ya da açık olmasına Genel Kurul serbestçe karar verebilir.

17. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir?
A) Soru
B) Gensoru
C) Çapraz sorgu
D) Genel görüşme
E) Meclis soruşturması

18. "Kanun hükmünde kararnameler" ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Yasama organının düzenleyici işlemlerindendir.
B) Olağan kanun hükmünde kararnamelerin yargısal denetimi mümkündür.
C) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri, dayanağını yetki kanunundan alır.
D) Yetki kanununda, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin amacı belirtilmez.
E) Olağan kanun hükmünde kararnamelerle kanunlarda değişiklik yapılamaz.

19. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
A) Kanun
B) Tüzük
C) Yönetmelik
D) Genelge
E) Sirküler

20. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli şartlardan biri değildir?
A) En az üniversite mezunu olmak
B) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak
C) 25 yaşını doldurmuş olmak
D) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
E) T.C. vatandaşı olmak

21. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevlerinden biridir?
A) Seçimlerin yenilenmesine karar vermek
B) Başbakanı atamak ve başbakanın istifasını kabul etmek
C) Gerekli gördüğü hâllerde bakanlar kuruluna başkanlık etmek
D) Genelkurmay başkanını atamak
E) Kararnameleri imzalamak

22. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Hâkimlere disiplin cezası veremez.
B) Dört daire ve bir genel kurul hâlinde çalışır.
C) Yirmi iki asıl ve on iki yedek üyeden oluşur.
D) Savcıların kadro dağıtımı ile ilgili olarak söz hakkı bulunmamaktadır.
E) 2010 yılında, yapısında çok sınırlı değişiklikler yapılmıştır.

23. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda yüksek mahkemeler arasında sayılmamıştır?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi
C) Danıştay
D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) Yargıtay

24. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
A) Kanunların şekil ve esas bakımından anayasaya aykırı olup olmadığına karar vermek
B) Cumhurbaşkanını vatana ihanetten dolayı yargılamak
C) Tüzüklerin kanuna uygunluğunu denetlemek
D) Anayasa değişikliklerini şekil bakımından denetlemek
E) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak

25. Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Türk Hukuk Sistemi’nde ilk kez 1961 Anayasası’nda yer verilmiştir.
B) Siyasi parti kapatma davalarına bakar.
C) 2010 yılı Anayasa değişikliği ile yapısı yeniden düzenlenmiştir.
D) Yirmi iki üye ve 3 daireden oluşmaktadır.
E) Yüce Divan sıfatı ile ceza yargılaması yapar.
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: